24. 7. 2017 Problematika vystavení ES prohlášení o shodě pro strojní zařízení

Je opravdu potřeba, aby všechny stroje byly označeny štítkem CE?

Zákon 22/1997 Sb. 1), který zavedl v České legislativě povinnost vystavovat na stanovené výrobky při jejich uvádění na trh nebo do provozu prohlášení o shodě a označovat je evropským symbolem shody CE, platí již mnoho let. V loňském roce vstoupil v platnost nový právní rámec (NLF) zavedením Zákona 90/2016 Sb. 2) a Zákon 22/1997 Sb. byl novelizován Zákonem 91/2016 Sb. 3).

Přesto se stále setkáváme s výrobky uvedenými nově na trh nebo do provozu, které nejsou označeny výrobcem požadovaným značením, nebylo na ně vystaveno
ES prohlášení o shodě, technická dokumentace není zpracována nebo neodpovídá požadavkům směrnice, požadavky harmonizovaných norem nejsou respektovány, atd. Jedná se nejčastěji o různá jednoúčelová strojní zařízení, ale i o soubory strojních zařízení sestavených v provozech uživatelů. Nejčastější nedostatky jsou u strojních zařízení, která jsou vyrobená zejména pro vlastní potřebu.

Vystavením ES prohlášení o shodě výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce prohlašuje, že jím vyrobené strojní zařízení odpovídá požadavkům relevantních platných evropských směrnic a platným harmonizovaným normám. Použití platných harmonizovaných norem je základním předpokladem shody. Pro mnoho výrobců strojních zařízení je plnění legislativních požadavků stanovených evropskou směrnicí 2006/42/ES 4) jen byrokratická zátěž. Ačkoli na tato strojní zařízení vystaví ES prohlášení o shodě, stav strojního zařízení často neodpovídá požadavkům, které se na něj vztahují a jsou uvedeny v harmonizovaných normách. Argumenty o nezávaznosti norem můžeme zohlednit pouze v případě, že použijeme lepší řešení pro danou problematiku, než která je uvedena v normách.

Důležité je si uvědomit, že vystavení „prohlášení“5) je pouze v kompetenci výrobce strojního zařízení nebo jeho zplnomocněného zástupce (viz směrnice 2006/42/ES, článek 12, odstavec 1). Nikdo jiný není oprávněn vystavit „prohlášení“5) na zařízení nebo jej označit výrobním štítkem a evropským symbolem shody CE – viz směrnice 2006/42/ES, článek 2, písmeno i) a j) + příručka pro uplatnění směrnice 2006/42/ES 6), § 78 až § 85.

Stále častěji se vyskytují požadavky provozovatelů strojních zařízení, aby veškerá zařízení byla označena evropským symbolem shody CE a bylo na ně vystaveno ES prohlášení o shodě. Tento požadavek je zcela oprávněný, ale pouze u zařízení, která byla vyrobena po roce, kdy začaly platit příslušné evropské směrnice v daném členském státě EU (v ČR se jedná o rok 1997 po zavedení Zákona 22/1997 Sb.).

Provozovaná strojní zařízení musí splňovat požadavky evropské směrnice 2009/104/ES, která stanovuje minimální požadavky na tato zařízení. Požadavky stávající platné směrnice 2006/42/ES musí splňovat pouze strojní zařízení, která jsou nově uváděna na trh, do provozu, nebo dovezena do EU ze států mimo EU – ačkoli se jedná o již provozované zařízení. 

Pokud je v zájmu provozovatele, aby i starší stroje bez ES prohlášení o shodě a označení symbolem evropské shody byly dodatečně označeny, musí být splněny veškeré požadavky směrnice 2006/42/ES pro nová strojní zařízení. V tomto případě je nutné si uvědomit, že označení zařízení symbolem CE může provést pouze výrobce zařízení!

Ačkoli provozovatel zajistí u provozovaného strojního zařízení soulad s minimálními požadavky dle směrnice 2009/104/ES (zavedena jako NV ČR č. 378/2001 Sb.), neopravňuje jej tato skutečnost k tomu, aby na strojní zařízení bylo vystaveno ES prohlášení o shodě a označeno symbolem evropské shody CE. Na provozované strojní zařízení je třeba pohlížet jako na nové pouze tehdy, byla-li u zařízení provedena podstatná změna (viz příručka pro uplatnění směrnice 2006/42/ES, § 72, odstavec 4) nebo bylo-li provozované strojní zařízení prvně uvedeno na trh nebo do provozu v EU (viz příručka pro uplatnění směrnice 2006/42/ES, § 72, odstavec 3). 

 1. Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění
 2. Zákon 90/2016 Sb. Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
 3. Zákon 91/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 4. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES
 5. „ES prohlášení o shodě“ pro úplné strojní zařízení nebo „prohlášení o zabudování“ pro neúplné strojní zařízení.
 6. Příručka pro uplatňování směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES – 2. Vydání červen 2010

 

24. 7. 2017 MINOS - ultra kompaktní bezpečnostní modul od firmy Zander Aachen

Se svou až neskutečnou šířkou 6,2 mm jsou zajímavou alternativou běžným bezpečnostním modulům.

Jak vypadají klasické bezpečnostní moduly?  Standardně se setkáváme s přístroji v různých typových velikostech, většinou na konstrukční bázi tzv. reléové logiky.

Ne tak s novou řadou MINOS německé firmy Zander Aachen, kde základem jsou bezpečné polovodičové výstupy. Ty předurčují u těchto modulů celou řadu vlastností, které je odlišují od „konvenčních bezpečnostních relé“:

 • téměř neomezená dostupnost systému díky nulovému mechanickému opotřebení kontaktů
 • vysoká mechanická stabilita polovodičových výstupů a odolnost vůči vibracím v porovnání s běžnými bezpečnostními relé
 • výrazně vyšší spínací rychlost
 • možnost velmi kompaktní instalace (šířka pouzdra pouze 6,2 mm)
 • navíc 4 stavové a chybové LED umožňující vysokou úroveň diagnostiky, což dále zvyšuje dostupnost

Tyto technologické vlastnosti přinášejí uživatelům klasických bezpečnostních aplikací značné výhody. Pomocí bezpečnostních modulů MINOS je možné monitorovat jak tlačítka nouzového zastavení, tak i všechny běžně dostupné spínače pro sledování ochranných krytů a jejich blokování. Rovněž lze monitorovat světelné závory nebo jen posílit výstupy bezpečnostních řídicích systémů (safety PLC).

Všechny tyto funkce najdete v modulech MINOS, které svou šířkou zabírají jen zlomek klasické instalace (6,2 vs. typických 22,5 mm) téměř všech běžně dostupných bezpečnostních relé. To znamená, že zbyde větší prostor v rozváděči a maximální volnost při návrhu bezpečnostní logiky.

Řada MINOS zahrnuje skupinu relé v různých variantách. Vedle zapojení vstupního obvodu se rozlišují jednotlivé typy připojení (šroubové nebo pružinové svorky), jakož i maximální dosažitelná úroveň bezpečnosti obvodů. Speciálně pro ovládání citlivých výstupních prvků jsou vhodné varianty s PL d, které nevysílají na výstupu modulu žádné testovací impulsy. Také jsou cenově výhodnější, než varianty s PL e.

Rozmanitost dostupných variant přináší další výhodu. Náklady na zapojování jsou minimalizovány, protože tyto miniaturní přístroje jsou vnitřně elektricky předkonfigurovány.

Všechny varianty modulů řady MINOS splňují požadavky norem EN ISO 13849-1 a EN 62061 až do PL e / SILCL 3 (verze SL1E). Jsou určeny pro použití v procesním průmyslu v souladu s EN 746-2, IEC 61511-1 a ČSN EN 50156-1 (až SIL 3) – jsou certifikovány pro použití ve spalovacích zařízeních v nepřetržitém provozu.

Moduly MINOS jsou obzvlášť vhodné pro decentrální bezpečnostní systémy a logické jednotky. Zejména díky své  mimořádně kompaktní velikosti a širokému využití přinášejí v aplikacích inovativní přidanou hodnotu. 

 

Další informace najdete v tomto letáčku.

2. 2. 2017 Měření doběhu strojních zařízení

Nevíte, zda se Vás týká měření doběhu? Víte, jak často je potřeba měření provádět?

Chcete-li si přečíst celý článek, klikněte na obrázek:

9. 6. 2016 Pro Vaši bezpečnost skočíme i do ohně!

Základním předpokladem je důkladná znalost požadavků vyplývajících z Evropských směrnic a harmonizovaných norem.

Pro čtení článku klikněte na obrázek.

Článek vyšel v časopise ElektroPrůmysl.cz, kde si jej můžete přečíst také pod tímto odkazem.

Stáhněte si Katalog bezpečnostních modulů a relé

13. 10. 2015 Castell zabezpečuje servisní operace na vlacích Bombardier

Systém pro řízené povolení přístupu zhotovený na míru chrání pracovníky bezpečným odpojením od zdroje napájení.

Systém pro řízené povolení přístupu (tzv. systém chyceného klíče) zhotovený na míru chrání pracovníky bezpečným odpojením od zdroje napájení

Castell, specialista na průmyslové zabezpečení, dodal systém pro řízené povolení přístupu (tzv. systém chyceného klíče) zhotovený na zakázku pro Bombardier Transportation, aby zabezpečil servisní práce ve vlacích ELECTROSTAR při napájení z podpůrných zdrojů napětí. Bezpečnostní systém je určen pro všechny vlaky Bombardier ELECTROSTAR, vyrobené pro Southern Railways, South Eastern Trains a c2c.

„Castell dodává systém chyceného klíče pro Bombardier už 15 let,” říká Guy Heywood, komoditní nákupčí v Bombardier Transportation. „Pro tento projekt jsme vybrali Castell, protože jsme potřebovali vysoce kvalitní technické řešení, které splňuje specifické požadavky za odpovídající cenu.”

Každý bezpečnostní systém se skládá ze zámku uzemnění sběrače proudu a ze zámku zásuvky podpůrného zdroje, které jsou namontovány na vagónu.

Před připojením servisního kabelu podpůrného zdroje napájení do zásuvky na vagónu, musí být všechny zámky uzemnění sběrače proudu přepnuty z polohy "normální" do polohy "podpůrný zdroj". Tato akce uvolní klíč Castell ze zámku uzemnění sběrače proudu (klíč je uvězněn v pasti, dokud je přepínač v poloze "normální"), který je následně vložen do zámku zásuvky pro podpůrný zdroj. Stejně jako všechny klíče od ostatních zámků uzemnění sběračů proudů. Až pak může být zasunut servisní kabel podpůrného zdroje napájení. Klíče nelze vyjmout, dokud není kabel odpojen, čímž se zajistí bezpečnost provozu.

 1. Podpůrný zdroj – elektrický zdroj určený k napájení vlaků uvnitř vlakového depa, který dodává energii pro pomocné obvody a umožňuje bateriím zůstat nabité.

 2. Sběrač proudu - zařízení používané k přenosu elektrického proudu z napájecí kolejnice, vedoucí podél nebo mezi kolejemi, určené k napájení elektrických vlaků.

Profil společnosti:
Společnost Castell byla založena v roce 1922 a vyrábí nejširší nabídku průmyslových bezpečnostních systémů chyceného klíče. Výrobky společnosti jsou určeny k ochraně personálu pracujícího s nebezpečnými stroji nebo v nebezpečném prostředí, jsou robustní, odolné a vhodné pro nejtěžší využití. Jsou vyrobeny z různých materiálů včetně nerezové oceli, proto skvěle fungují i v prašném, korozním a agresívním prostředí. Všechny výrobky splňují evropské bezpečnostní normy.

30. 7. 2015 Propojení, nastavení parametrů nebo programování?

Co se dá dělat, když se použití stávajících bezpečnostních modulů nevyplatí?

Pro čtení článku klikněte na obrázek. 

Článek vyšel v časopise ElektroPrůmysl.cz, kde si jej můžete přečíst také pod tímto odkazem.

30. 6. 2015 Bezpečnost na nakládacích rampách

Co je potřeba vzít v úvahu?

Bezpečnost na nakládacích rampách: co je potřeba vzít v úvahu?

Rizika

Rizika představovaná provozem na nakládacích rampách se výrazně liší místo od místa, a dokonce i dvůr od dvora, v závislosti na konkrétních okolnostech. Stejně jako v jiných oblastech podnikání, dříve než se stanoví bezpečnostní plány, je potřeba určit rizika pravidelným hodnocením.

Existuje šest běžných příčin nehod v oblasti nakládací rampy:

 • pády z výšky
 • pohyb vozidel
 • náraz od/do zboží
 • automatická zařízení
 • sjetí z nakládací rampy
 • nekontrolovaný přístup na nakládací rampu

Další faktory, které je nutné zvážit:

 • zabezpečení
 • hubení škůdců
 • efektivnost
 • dopad na životní prostředí
 • dopravní tok

Praktické úvahy

Výběr bezpečnostního řešení ovlivňuje široká škála různých typů nakládacích ramp. Liší se zejména:

 • směsice nákladních aut - pevná korba, návěs, kloubová vozidla…
 • typ vrat - manuální nebo automatické
 • konstrukce dveří - sekční, zdvihací/vertikální zvedací nebo rolety
 • nakládací zařízení - světla, semafory, můstky, vzduchové polštáře;
 • jedno- nebo dvou-podlažní přívěsy;
 • komunikace mezi řidiči a nakladači - fyzické bariéry, cizí jazyky, hluk, přístupové body
 • dočasný personál nebo pracovníci třetích stran
 • školení a znalosti

Bezpečnostní řešení - co je běžná praxe?

Obecně platí, že nakládková pracoviště provozují systém založený s různou úrovní sofistikovanosti, které všechny vyžadují zásah vedení. Jeden nebo více z následujících bezpečnostních opatření budou přítomny:

 • nic
 • semafory
 • řidič nechává klíče v kanceláři
 • řidič zavěsí klíče na dveře nakládací rampy
 • hlídač/vedoucí nakládky
 • jednoduché klíny pod kola
 • zkušenost

Jaké jsou výhody sofistikovanějších řešení?

Navrhované řešení zamezí potenciálnímu nebezpečí tím, že znehybní vozidla při probíhající nakládce. Typy překážek se liší, ale každá překážka:

 • si vynutí dodržení nakládací postupy;
 • odstraní riziko chyb
 • sníží závislost na verbální komunikaci pro bezpečnost
 • poskytne zpětnou vazbu na použití
 • zvýší efektivitu
 • zlepší bezpečnost
 • chrání majetek a obsluhu

Implementace bezpečného systému

Existuje několik kroků, které je nutné dodržet, abyste zavedli bezpečnostní systém, který je racionální a proveditelný:

 • řiďte se pokyny stanovené regulačním orgánem, jako je BOZP
 • zajistěte, aby se prováděla hodnocení rizik a aby se dle toho jednalo
 • nahlédněte do Bezpečnostního průvodce nakládky vydaného Asociací pro nákladní dopravu
 • zkontrolujte pokyny k bezpečnosti z Evropské federace pro manipulaci s materiálem (European Federation of Materials Handling - FEM);
 • zvyšte efektivitu díky dodržování bezpečnějších postupů
 • nahlédněte do požadavků na bezpečné provozování nakládacích ramp v nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Chcete-li znát řešení od firmy Castell, podívejte se na následující videoSALVO Loading Dock Safety - SAMD (Manual Door Kit)

Rádi Vám pak poskytneme bližší informace.

Originál článku najdete na stránkách firmy  Castell Safety International Ltd. - Loading dock safety: what do you need to consider?

 

26. 1. 2015 Co se skrývá pod galaktickým teleskopem

Společnost Brainboxes pomáhá vědcům při získávání údajů ze vzdáleného teleskopu v poušti.

8. 9. 2014 Propojení počítačů s PLC přináší pouze výhody

Díky propojení PLC s PC určenými ke sběru a analýze dat, mohou výrobci dosáhnout lepší kvality a konzistence dat.

1. 7. 2014 Rozšíření kontaktů PNOZ s22 pro bezpečnostní moduly PILZ

Nový rozšiřující modul PNOZ s22 z řady bezpečnostních relé PNOZ Sigma, obsahuje dvě skupiny reléových kontaktů, každou s možností nezávislého ovládání.

Rozšíření kontaktů PNOZ s22 pro bezpečnostní moduly PILZ

1. 7. 2014 Automatizační systém PILZ PSS4000 - Systémová stavebnice

Řídicí systémy PSSuniversal PLC od firmy PILZ jsou optimálním řešením jak pro jednotlivé stroje, tak pro složitá, zřetězená zařízení.

Automatizační systém PILZ PSS4000 - Systémová stavebnice

1. 7. 2014 Monitorování otáček 2.0 - nová verze modulu PNOZ s30 s více funkcemi a větším komfortem

Hlídače otáček jako PNOZ s30 jsou nezbytné pro bezpečné sledování pohonů.

Monitorování otáček 2.0 - nová verze modulu PNOZ s30 s více funkcemi a větším komfortem