Měření doběhu strojních zařízení

Problematika měření doběhu strojního zařízení je často diskutovaným tématem, a to zejména v otázce, kdy je měření (doběhu strojního zařízení) nutné provádět a na základě jakých legislativních požadavků.

Všeobecně lze říci, že výrobce musí provádět tato měření vždy, budou-li použita pro zajištění bezpečnosti strojního zařízení ochranná opatření pomocí technických prostředků, která:

  1. Nevytváří pevnou ochrannou překážku mezi obsluhou a nebezpečným prostorem a je zde tedy možný průnik částí lidského těla do nebezpečného prostoru skrz ochranné zařízení. Mezi tato ochranná zařízení patří:
    - AOPD – aktivní optoelektronická ochranná zařízení – světelné závory (dle normy ČSN EN ISO 13 855; kapitola 6);
    - PSPD – ochranná zařízení citlivá na tlak, např. ochranné lišty a nášlapné rohože (dle normy ČSN EN ISO 13 855; kapitola 7)
    - Dvouruční ovládání (dle normy ČSN EN ISO 13 855; kapitola 8)
  2. Monitorují polohu ochranného krytu bez jištění polohy proti otevření za provozu zařízení. Mezi ochranným krytem bez jištění a nebezpečným prostorem musí být zachována bezpečná vzdálenost nezbytná pro zastavení nebezpečných částí (dle normy ČSN EN ISO 13 855; kapitola 9)

Tyto ochranné prostředky k zajištění bezpečnosti mohou být účinné jen tehdy, pokud je strojní zařízení schopno zastavit nebezpečné pohyby po aktivaci bezpečnostního systému dřív, než je pro obsluhu možné do nebezpečného prostoru dosáhnout jakoukoli částí těla.

To znamená, že tato ochranná zařízení musí být umístěna v bezpečné vzdálenosti od nebezpečného prostoru s ohledem na rychlost přiblížení částí lidského těla dle normy ČSN EN ISO 13 855: 2010.

Při návrhu strojního zařízení je nutné tuto bezpečnou vzdálenost nejprve vypočítat podle výše uvedené normy a po realizaci ochranného opatření ověřit měřením.

Legislativní požadavky

Měření doběhu je jeden z kroků, při procesu prokázaní shody stanoveného výrobku. Přesné požadavky jsou uvedeny ve směrnici Evropského parlamentu a rady 2006 / 42 / ES (NV ČR č. 176 / 2008 Sb.) v příloze VII, která pojednává o technické dokumentaci, na základě které se vystavuje ES prohlášení o shodě pro strojní zařízení. Protokoly o měření doběhu se stávají nedílnou součástí technické dokumentace, kterou sestavuje výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce. Zde je stanoveno, že technická dokumentace musí obsahovat veškeré výsledky zkoušek, měření a technické zprávy, na základě kterých výrobce prokazuje, že splnil relevantní požadavky k zajištění bezpečnosti tak, jak jsou uvedeny v technických předpisech a harmonizovaných normách.

Měření doběhu se také týká pravidelných kontrol bezpečnosti provozovaných strojních zařízení dle NV ČR č. 378 / 2001 Sb. V §3 odst. 4 písm. b) je uveden požadavek na umístění ochranného zařízení v bezpečné vzdálenosti od nebezpečného prostoru. Dále pak v § 4 odst. 2 NV ČR č. 378 / 2001 Sb. je stanovena povinnost provozovatelů provádět následnou kontrolu strojního zařízení, která musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak. V rámci těchto kontrol jsou prováděna i měření doběhu strojního zařízení, protože v průběhu provozu může dojít ke zhoršení brzdných parametrů stroje a původní bezpečná vzdálenost stanovená výrobce může být nedostatečná.

Závěr

Budou-li použita ochranná opatření k zajištění bezpečnosti strojního zařízení pomocí technických prostředků, které jsou uvedena v úvodu, je nutno správnost umístění tohoto ochranného zařízení ověřit měřením doběhu nebezpečných částí strojního zařízení.

Firma SYSTEMOTRONIC, s.r.o. Vám nabízí komplexní služby pro nová i provozovaná strojní zařízení včetně měření doběhu ve spolupráci s akreditovanou společností.

Naším cílem je spokojený zákazník, který se k nám vrací.